وبلاگ

تشخيص سايز ميلگرد براي انتخاب ميلگرد مد نظر و سايزمیلگرد دلخواه و همچنین وزن میلگرد مي توانيد از چند روش استفاده كنيد. ١.استفاده از ترازو در اين مورد كه كار بسيار سختي است براي يافتن ترازو در كار بسيار سخت است اما اين روش دقيق ترين روش ممكن است به طوري كه حتي يك متر...
فهرست