محصولات

واشر سیم دار واشر سیم دار و انواع واشرهاي مختلف موجود هستند كه كارايي خاصي را انجام مي دهند كه آنها با ويژگي هاي مختلفي هستند كه اين ورق ها در محيط هاي مختلف كاربرد دارند كه برخي از آن ها با خاصيت نسوز هستند. كه اين ها در محيط هاي مختلف به كار مي...
فهرست