فروش پمپ لجن کش

پمپ به دستگاهی اطلاق می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال عبوری از آن منتقل می کند. وظیفه پمپ انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا حرکت سیال درمدار هیدرولیکی وسیستم لوله کشی است. طبقه بندی پمپ ها: 1- از نظر سیال عبوری (آب، نفتی، شیمیایی، لجن...
فهرست